Oficjalnie zaczynamy

W dniu dzisiejszym Zachodniopomorska Grupa Ratownictwa Drogowego została oficjalnie wpisana do rejestru stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Celami Stowarzyszenia są:
a. działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności oraz współdziałanie w tym zakresie z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym, oraz Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, organami samorządowymi, rządowymi i innymi podmiotami,
b. działania na rzecz rozpowszechniania wiedzy w zakresie ratownictwa, ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy, BHP, ochrony i promocji zdrowia,
c. działania na rzecz zwiększenia dostępności do wiedzy w zakresie ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy, BHP, ochrony i promocji zdrowia,
d. wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy w środowiskach związanych z ratownictwem, ratownictwem medycznym, pierwszą pomocą, BHP, ochroną i promocją zdrowia,
e. działania polegające na inicjowaniu, organizacji i koordynacji zajęć z zakresu ratownictwa, ratownictwa medycznego, pierwszą pomocą, BHP, ochroną i promocją zdrowia,
f. działalność charytatywna, wspieranie dobroczynności i działalność w zakresie pomocy społecznej,
g. współpraca przy organizowaniu pomocy poszkodowanym oraz pomoc ofiarom podczas wypadków komunikacyjnych, pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof, konfliktów zbrojnych i wojnach w kraju i za granicami,
h. zawiązywanie, promowanie i wspieranie inicjatyw społecznych,
i. przeciwdziałanie patologiom społecznym i upowszechnianie zasad humanitaryzmu oraz przeciwdziałanie nietolerancji, szowinizmowi i dyskryminacji,
j. działalność oświatowa,
k. działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa użytkowników dróg,
l. ratownictwo i ochrona ludności,
m. niesienie pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia,
n. udoskonalanie działań w zakresie ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności,
o. realizacja transportów sanitarnych,
p. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
q. zwalczanie miejscowych zagrożeń,
r. upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.