4 ZŁOTE MINUTY

To niewiele. Nagłe zatrzymanie krążenia następuje w różnych okolicznościach, jednak niezmienne pozostaje to, że na uratowanie życia mamy tylko 4 minuty, licząc od chwili zdarzenia. To co wydarzy się podczas ich trwania ma kluczową rolę – szybko przeprowadzona reanimacja i defibrylacja znacząco zwiększają szansę przeżycia, z kolei brak działań oznacza śmierć.

CZYM JEST PIERWSZA POMOC

Pierwsza pomoc oznacza natychmiastową opiekę nad poszkodowanym lub osobą, która nagle zachorowała. Stosuje się ją możliwie jak najszybciej po wypadku lub wystąpieniu nagłej choroby.

Pomoc udzielona jeszcze przed przyjazdem karetki może uratować życie albo pomóc w dojściu do zdrowia.

WZYWANIE POMOCY

Wezwania pomocy należy dokonać po ustaleniu stanu poszkodowanego, ale przed rozpoczęciem udzielania pomocy (bezwzględnie dotyczy to resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ale można poświęcić 1 minutę na opatrzenie obrażeń bezpośrednio zagrażających życiu, jak krwotok, czy wstrząs) lub – o ile to możliwe – równocześnie (np. prosząc przechodnia, aby zrobił to za ratownika).

APLIKACJA "RATOWNIK"

Zachęcamy do instalowania aplikacji Ratownik na swoich telefonach i korzystanie z niej, nie tylko jeśli mamy kursy pierwszej pomocy. Dzięki aplikacji można pomagać, ale można też wzywać pomocy – a w obecnych czasach, gdy zdarza się, że czas oczekiwania na pogotowie wydłuża się, pomoc wykwalifikowanej osoby, która w łatwy sposób może dowiedzieć się, że jest potrzebna, jest na wagę złota i może uratować zdrowie i życie.

OBOWIĄZEK UDZIELANIA POMOCY REGULUJE PRWO

W Polsce, konsekwencje prawne za zaniechanie takiej pomocy przewiduje art. 162 kk:

§ 1.
Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na
niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2.
Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo
w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

OCHRONA PRAWNA OSÓB UDZIELAJĄCYCH POMOCY

Udzielenie pierwszej pomocy to obowiązek – nie tylko moralny, ale także prawny. Wbrew obiegowym opiniom osoba udzielająca pierwszej pomocy podlega szczególnej ochronie i nie grozi jej odpowiedzialność prawna wobec osoby, której udziela pomocy.

Art. 4. Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Art. 5. 1. Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) dla funkcjonariuszy publicznych.

Osoba, o której mowa w ust. 1, może poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.