STATUT STOWARZYSZENIA
ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA RATOWNICTWA DROGOWEGO

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1.     Stowarzyszenie nosi nazwę ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA RATOWNICTWA DROGOWEGO i w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

2.     Siedzibą Stowarzyszenia jest Gmina Miasto Szczecin.

3.     Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

4.     Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

5.     Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

6.     Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713). oraz niniejszego Statutu.

7.     Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.     Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

9.     Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

10.   Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków,

11.   Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 2

1.     Celami Stowarzyszenia są:

a.     działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności oraz współdziałanie w tym zakresie z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym, oraz Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, organami samorządowymi, rządowymi i innymi podmiotami,

b.     działania na rzecz rozpowszechniania wiedzy w zakresie ratownictwa, ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy, BHP, ochrony i promocji zdrowia,

c.     działania na rzecz zwiększenia dostępności do wiedzy w zakresie ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy, BHP, ochrony i promocji zdrowia,

d.     wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy w środowiskach związanych z ratownictwem, ratownictwem medycznym, pierwszą pomocą, BHP, ochroną i promocją zdrowia,

e.     działania polegające na inicjowaniu, organizacji i koordynacji zajęć z zakresu ratownictwa, ratownictwa medycznego, pierwszą pomocą, BHP, ochroną i promocją zdrowia,

f.       działalność charytatywna, wspieranie dobroczynności i działalność w zakresie pomocy społecznej,

g.     współpraca przy organizowaniu pomocy poszkodowanym oraz pomoc ofiarom podczas wypadków komunikacyjnych, pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof, konfliktów zbrojnych i wojnach w kraju i za granicami,

h.     zawiązywanie, promowanie i wspieranie inicjatyw społecznych,

i.       przeciwdziałanie patologiom społecznym i upowszechnianie zasad humanitaryzmu oraz przeciwdziałanie nietolerancji, szowinizmowi i dyskryminacji,

j.       działalność oświatowa,

k.     działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa użytkowników dróg,

l.       ratownictwo i ochrona ludności,

m.   niesienie pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia,

n.     udoskonalanie działań w zakresie ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności,

o.     realizacja transportów sanitarnych,

p.     kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,

q.     zwalczanie miejscowych zagrożeń,

r.       upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2.     Stowarzyszenie może realizować swoje cele przez:

a.     organizowanie spotkań, prelekcji, sympozjów, szkoleń, debat, konferencji oraz seminariów dotyczących ratownictwa, ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy, BHP, ochrony i promocji zdrowia,

b.     uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach w ratownictwa, ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy, BHP, ochrony i promocji zdrowia,

c.     organizowanie, uczestnictwo i koordynację pokazów pierwszej pomocy,

d.     organizowanie, uczestnictwo i koordynację zabezpieczenia medycznego imprez i zgromadzeń, w tym również mających charakter masowy,

e.     opracowywanie i wydawanie materiałów dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia,

f.       zawiązywanie, promowanie i wspieranie inicjatyw społecznych z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony zdrowia i życia,

g.     organizowanie, spośród swoich członków, zespołów ratowniczych,

h.     organizowanie i koordynację różnych form integracji i wypoczynku dzieci i młodzieży, a także imprez sportowych i rekreacyjnych,

i.       wspieranie i podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu rozpowszechnianie wiedzy w zakresie ratownictwa, ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy, BHP, ochrony i promocji zdrowia,

j.       promocję, organizację i koordynację akcji społecznych i wolontariatu,

k.     prowadzenie działalności o charakterze popularyzującym cele Stowarzyszenia,

l.       pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,

m.   transport osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia,

n.     wykonywanie transportu w ramach ratownictwa sanitarnego,

o.     niesienie pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i życia,

p.     zabezpieczanie osób, znajdujących się w miejscu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, jak również na obszarze, na którym rozciągają się skutki tego zdarzenia oraz podejmowanie działań, zapobiegających zwiększeniu liczby osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,

q.     podejmowanie współpracy z jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz jednostkami ochrony przeciwpożarowej w tym działającymi w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwa Zdrowia, której zakres zostaje określony na podstawie osobnych umów i porozumień,

r.       podejmowanie współpracy z jednostkami terytorialnymi rządu i samorządu terytorialnego, której celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego,

s.       pozyskiwanie sprzętu ratowniczego i środków na jego zakup,

t.       realizację wszelkiego rodzaju projektów, w tym finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,

u.     występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach dotyczących ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego,

v.     opiniowanie projektów dotyczących szeroko pojętego ratownictwa, pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa publicznego,

w.   prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej,

x.     organizowanie kursów, konferencji, seminariów, odczytów, zjazdów, wystaw, konkursów, zawodów, zielonych szkół oraz imprez turystycznych i kulturalnych,

y.     promocję Stowarzyszenia,

z.     innych działań, które mają za zadanie wypełniać cele statutowe Stowarzyszenia.

3.     Stowarzyszenie realizując swoje cele może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.

4.     Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia będzie przeznaczony na realizację celów statutowych.

5.     Dochód z odpłatnej działalności Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

§ 3

1.     Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Stowarzyszenie posiada członków:

a.     zwyczajnych,

b.     wspierających,

c.     honorowych.

2.     Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

3.     Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna będąca małoletnim w wieku pomiędzy 16. a 18. rokiem życia, mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zgodnie z postanowieniami ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. W przypadku gdy członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia jest małoletni, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ma on czynne i bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia, jednak w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych.

4.     Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

5.     Przyjęcia nowych członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia dokonuje Zarząd po złożeniu przez nich deklaracji członkowskiej. Zarząd dokonuje przyjęcia takich członków Stowarzyszenia uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 1 (jednego) miesiąca od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą członków założycieli Stowarzyszenia.

6.     Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej 30% (trzydziestu procent) członków Stowarzyszenia.

7.     Członkowie zwyczajni mają prawo:

a.     biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b.     korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c.     udziału w zebraniach, wykładach, spotkaniach, prelekcjach, sympozjach, szkoleniach, debatach, konferencjach, seminariach oraz innych inicjatywach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d.     zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

8.     Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a.     brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b.     uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

c.     przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

d.     regularnego opłacania składek członkowskich.

9.     Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

10.   Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

11.   Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

12.   Utrata członkostwa następuje na skutek:

a.     pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b.     wykluczenia przez Zarząd:

1)     z powodu łamania postanowień Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

2)     z powodu niepłacenia składek członkowskich lub innych zobowiązań za okres powyżej 6 miesięcy,

3)     z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4)     śmierci członka będącego osobą fizyczną,

5)      utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną.

13.   Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 (czternastu) dni od daty doręczenia mu uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie tego odwołania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 4

1.     Władzami Stowarzyszenia są:

a.     Walne Zebranie,

b.     Zarząd,

c.     Komisja Rewizyjna.

2.     Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

3.     Każdorazowo wyznacza się dwa terminy Walnego Zebrania: pierwszy termin i drugi termin. Drugi termin nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.

4.     W pierwszym terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Dla ich ważności konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia; w przeciwnym wypadku obowiązujący jest drugi termin.

5.     W drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

6.     Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania.

7.     Walne Zebrania są:

a.     zwyczajne,

b.     nadzwyczajne.

8.     Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:

a.     wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia minionej kadencji,

b.     wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza finansowej,

c.     udzielanie – po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,

d.     uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

e.     wybór Zarządu i jego odwołanie,

f.       wybór Komisji Rewizyjnej i jej odwołanie,

g.     uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia,

h.     nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

i.       rozpatrywanie odwołań od decyzji i uchwał Zarządu Stowarzyszenia,

j.       podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz decyzji w sprawie przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

9.     Porządek Zwyczajnego Walnego Zebrania ustala Zarząd.

10.   Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na okres 10 lat (kadencja).

11.   Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania.

12.   Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze jest zwoływane co najmniej raz w roku przez Zarząd jednak nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.

13.   Zwyczajne Walne Zebranie – Sprawozdawczo jest zwoływane

14.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwołuje Zarząd co 10 lat. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na podstawie:

a.     wniosku członków Komisji Rewizyjnej,

b.     pisemnego wniosku co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

14.   Zarząd powiadamia członków o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej 7 dni przed jego odbyciem.

15.   W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiadamia członków o terminie i porządku obrad co najmniej 7 dni przed jego odbyciem.

16.   W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział:

a.     członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,

b.     członkowie wspierający i honorowi,

c.     kandydaci,

d.     zaproszeni goście.

17.   Osoby wymienione w § 4 ust. 16 pkt. a. mają na Walnym Zebraniu czynne i bierne prawo wyborcze, w pkt. b.; c. oraz d – głos doradczy.

18.   Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa zarządu Stowarzyszenia wybiera przewodniczącego i sekretarza obrad.

19.   Zarząd składa się z 2 do 5 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa wybieranych na pierwszym posiedzeniu zarządu o ile nie został wybrany podczas osobnego głosowania w czasie trwania obrad Walnego Zebrania oraz członków Zarządu.

20.   Liczbę członków Zarządu – więcej niż dwie osoby określa uchwała Walnego Zebrania. Jeżeli Walne Zebranie postanowi, że Zarząd będzie reprezentowany przez więcej niż dwie osoby określenie pozostałych funkcji leży w kompetencji Zarządu.

21.   Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

22.   Zarząd wykonuje swoje obowiązki zgodnie z Regulaminem Pracy Zarządu określający zakres obowiązków w tym odpowiedzialność za prowadzenie sekretariatu stowarzyszenia i finanse stowarzyszenia.

23.   Regulamin Pracy Zarządu opracowuje Zarząd w terminie 30 dni od pierwszego posiedzenia Zarządu.

24.   Członkiem zarządu nie może być osoba skazana wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

25.   Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

26.   Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa i/lub Wiceprezesa.

27.   W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

28.   Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a.     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

b.     realizacja programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał podjętych przez Walne Zebranie,

c.     kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

d.     podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet kandydatów, członków i ustania członkostwa,

e.     ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,,

f.       powoływaniu i rozwiązywaniu komisji i grup ratowniczych

g.     podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania oraz zwalniania personelu.

h.     podejmowanie decyzji dotyczących usunięcia kandydata lub członka ze struktur organizacji,

29.   Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej niż raz na kwartał.

30.   Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach niewymagających wspólnego działania.

31.   Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

32.   W umowach między stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu komisji rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.

33.   Prezes Stowarzyszenia pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników z wyjątkiem § 5 ust. 32.

34.   Komisja Rewizyjna składa się  z 2 do 5 członków.

35.   Liczbę członków Komisji Rewizyjnej – więcej niż dwie osoby określa uchwała Walnego Zebrania. Jeżeli Walne Zebranie postanowi, że Komisja Rewizyjna będzie reprezentowana przez więcej niż dwie osoby określenie pozostałych funkcji leży w kompetencji Zarządu.

36.   Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

37.   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a.     przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej,

b.     składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

c.     przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

d.     prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

e.     składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

f.       zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przez przewodniczącego na wniosek członków komisji,

g.     wnioskowanie do Zarządu o usunięcie członka lub cofnięcie decyzji o jego usunięciu.

38.   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie biorą udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

39.   Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

40.   Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

41.   W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich może nastąpić w drodze uzupełnienia składu przez Zarząd Stowarzyszenia.

42.   Posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania mogą odbywać się w formie zdalnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

43.   O każdorazowym wykorzystaniu takiej formy decyduje odpowiednio Prezes Zarządu lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zawiadamiając o tym pozostałych członków danego organu. W przypadku Walnego Zebrania decyzję podejmuje Zarząd zawiadamiając o tym członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed terminem

jego odbycia.

44.   Zawiadomienie o formie elektronicznej musi zawierać opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, w szczególności poprzez wskazanie narzędzi komunikacji.

45.   Posiedzenia w formie elektronicznej odbywają się przy zapewnieniu co najmniej:

a.     transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,

b.     dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek organu stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;

c.     wykonywania osobiście prawa głosu w toku posiedzenia.

46.   Wykonywanie prawa głosu na posiedzeniu odbywa się poprzez oddane jednoznacznego głosu w trakcie trwania transmisji, w czasie przeznaczonym na podjęcie decyzji. Przebieg głosowania jest dokumentowany nagraniem lub inny sposób zapewniający dowód oddanych głosów.

Rozdział V
Majątek i Fundusze
oraz reprezentacja

§ 5

1.     Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a.     ze składek członkowskich,

b.     z darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej i ze sponsoringu,

c.     z dochodów z własnej działalności statutowej,

d.     z dochodów z nieruchomości będących własnością lub w użytkowaniu wieczystym Stowarzyszenia oraz z ruchomości będących własnością Stowarzyszenia,

e.     z dotacji, subwencji, udziałów, akcji i lokat,

2.     Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.     Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpis Prezesa lub Wiceprezesa działających samodzielnie.

4.     Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

5.     Cały dochód Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji zadań statutowych należących do sfery zadań publicznych w rozumieniu przepisów regulujących działalność pożytku publicznego.

6.     Zabrania się:

a.     udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b.     przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c.     wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 6

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków,

2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków,

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

4. W sprawach nie uregulowanych w Statucie zastosowanie znajdują przepisy ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach.


Statut został zatwierdzony jednogłośnie na zebraniu założycielskim w dniu 28.10.2022 r.